ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์

 การเพาะปลูกในแมนเนอร์มักใช้วิธีการเพาะปลูกแบบระบบนา 2 ทุ่ง หรือนา 3 ทุ่ง โดยการเพาะปลูกพืชต่างๆ ในทุ่งนาหนึ่งหรือสองทุ่ง และปล่อยที่นาที่เหลือให้ว่างไว้เสมอ เพื่อเป็นการเตรียมไว้เพราะปลูกในปีต่อไป แล้วสลับกันไปเรื่อยๆ สำหรับปีต่อไปวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจในแมนเนอร์ขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักโดยมีการค้าบ้างตามเมืองต่างๆ ส่วนสังคมในแมนเนอร์ขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนสถานภาพของแต่ละคนที่ถูกกำหนดโดยชั้นของบุคคลที่เขาได้ถือกำเนิดมาในชุมชนนั้นการเสื่อมสลายของแมนเนอร์เกิดจากเหตุหลายประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การฟื้นฟูทางการค้าและอุตสาหกรรม การเกิดโรคระบาดใหญ่ การเรียกร้องค่าจ้างสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร การกั้นรั้วเพื่อเลี้ยงแกะ และการเคลื่อนย้ายของพลเมือง เป็นต้น

การเพาะปลูกในแมนเนอร์  วิธีการเพราะปลูกในระบบแมนเนอร์มักแบ่งออกเป็น 2 วิธี

  1. วิธีระบบนา 2 ทุ่ง โดยแบ่งที่ดินออกเป็น 2 ทุ่ง ปีแรกทำการเพราะปลูกเพียงทุ่งเดียวส่วนอีกทุ่งหนึ่งพักไว้และใช้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ปีต่อไปก็สลับกัน
  2. วิธีระบบนา 3 ทุ่ง โดยแบ่งที่ดินออกเป็น 3 ทุ่ง ทำการเพราะปลูกที่ดินเพียง 2 ทุ่ง แล้วปล่อยพักไว้ 1 ทุ่ง ปลูกพืชต่างชนิดกันแล้วสลับกันไปทุกปี

วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมในแมนเนอร์  วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจในแมนเนอร์ส่วนใหญ่ผูกพันกับการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ โดยอาจมีการค้าบ้างตามเมืองต่าง ๆ การเกษตรกรรมมักกระทำเพื่อการเลี้ยงชีพมากกว่าเพื่อการค้า แต่ก็ได้มีการนำผลิตผลที่เหลือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆ ที่พ่อค้าเร่นำมาขาย
สังคมในแมนเนอร์เป็นไปในลักษณะว่าประชาชนถูกพลังแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีผูกบังคับไว้อย่างมาก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนขึ้นอยู่กับสถานภาพของแต่ละคน ซึ่งกำหนดโดยชั้นของบุคคลที่เขาได้ถือกำเนิดมาในชุมชนนั้น สิทธิและหน้าที่ของแต่ละคนในแมนเนอร์จะเป็นอย่างไรย่อมแล้วแต่ขนบธรรมเนียมในแมนเนอร์ที่กำหนดไว้

Advertisements

One thought on “ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์

  1. การเพาะปลูกในแมนเนอร์ วิธีการเพราะปลูกในระบบแมนเนอร์มักแบ่งออกเป็นกี่วิธี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s